Eko Etiketli Tekstil Ürünleri

Ekomark© Etiketi, esas olarak ürün, ürün grupları ve hizmetler ile ilişkilendirilir. Genel olarak da ürünlerin ambalajı üzerinde, ilgili marka ve firmanın internet web sitesinde, ya da kamuya sunduğu ürün kataloglarında görüntülenir.

Günümüzde sadece Avrupa Birliği ülkelerinde değil dünyanın her yerinde pek çok sayıda çevre etiketi bulunmakta ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Daha farklı etiketler geliştirmek ve hizmete sunmak da mümkündür. Enerji verimliliği ile ilgili etiketler veya organik, doğallık etiketleri bunlara verilebilecek birkaç örnektir. Fakat çevre etiketleri, sosyal sorumluluk ve adil ticari olanak sağlama özellikleri yanında daha farklı niteliklere de sahiptir.

Eko-Etiket sistemini esas alan Ekomark© Standardı da Avrupa Birliği gibi ISO 14024 Çevre etiketlemesi usul, prensip ve prosedürleri dâhilinde tasarlanmıştır ve gönüllü olarak kullanılan bir etiket sistemi olarak faaliyettedir. Belirlenen kriterler, çevresel yarar sağlayabilecek niteliklere ve öneme sahiptir.

Ekomark© Standardı’nda kriterlerin tamamı, ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca doğaya olan etkileri düşünülerek tespit edilmiştir. Bu açıdan ürün ve hizmetlerde kullanılacak Ekomark© Etiketi, tüketicilere çevrenin korunmasına duyarlı ürün ve hizmetleri seçme imkânı tanımaktadır.

Gittikçe küreselleşen dünyamızda, hazır giyim ve tekstil sektörü, özellikle Asya ve Avrupa pazarında ciddi bir hacme ulaşmakta ve bu hacmin yarattığı rekabet yaşanmaktadır. Bu rekabet ortamında, bir yandan da yükselen sağlık ve doğa bilinci ile birlikte, tekstil ve hazır giyim ürünlerinin sağlık ve doğa açısından güvenilir olması daha mühim bir hal almıştır. Böylesi bir ortamda bu ürünlerin Ekomark© Etiketi taşıyor olması, tüketiciler gözünde önemli bir faklılık ve ayrıcalık yaratacaktır.

Ekomark© Standardı, Avrupa Birliği ülkelerinde hatta hemen hemen bütün dünyada müşterilerin beklentilerini karşılayacak niteliklere sahiptir. Zira artık bireyler satın aldıkları ürünlerin birey ve çevre sağlığına olumsuz etki eden materyal ve malzemelerin yer almamasını istemekte ve tercihlerini çevre zararı en az olan ürünlerden yana kullanmaktadır.

Tekstil ve hazır giyim sektörü, bir yandan üretim öte yandan da işgücü açısından dünyanın en büyük hacmine sahip sanayi sektörlerinden biridir. Bu sektör hem bireylerin giyim kuşamlarına hem de yaşam alanlarına oldukça büyük fayda sağlamaktadır.

Çevre koşullarında bugün daha fazla etkisi hissedilen küresel iklim değişiklikleri, zararlı artıklar, toksin ve zararlı kimi kimyasal maddeler, ozon tabakasında incelme ve delikler, asit yağmurları, su ve hava kirliliği gibi doğa sorunlarına, diğer sanayi dalları ile birlikte tekstil sektörü de sebep olmaktadır.

Üretim sırasında bu sektörde, yüksek su tüketimi olmaktadır ve bir takım zararlı kimyasal maddeler kullanılmakta ve çeşitli atıklara neden olunmaktadır. Katı veya sıvı atıklar doğayı olumsuz yönde etkilemektedir. Atılan bazı kimyasallar ise doğada yanıcı ve yakıcı etkiler göstermekte, sudaki oksijenin azalmasına ve hem suda yaşayan canlılar ve hem de bireyler için tehlike yaratmaktadır.

Bütün bu nedenlerle doğa dostu tekstillerin üretilmesi daha çok önemsenmeye başlanmış ve doğa dostu tekstil ürünlerine talep ve rağbet hızla yükselmiştir. Bunun yanında hava ve suyunun bu yolda kirlenmesinin önüne geçmek maksadı ile çözüm olarak Eko-Etiket sistemi veya çevre etiketleme sitemi öngörülmektedir. Bu sistem ile bu alanda en kalıcı ve yüksek bir başarı sağlanmaktadır.

Avrupa Birliği, ülkemiz ihracatında önemli bir pazar durumundadır ve Avrupa Birliği ülkeleri gittikçe güçlenen çevre bilincinin bir sonucu olarak, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ürünlerin üretimine fevkalade önem vermektedir. Bu amaçla yirmi yıla yakın bir süredir Eko-Etiket sistemi uygulanmaktadır ve çok sayıda ürün grubunu kapsamaktadır. Bu sayede tekstil fabrika ve endüstrilerinin doğaya bıraktığı birtakım zararlı materyaller minimum düzeye indirilmektedir.

Bu ise birey ve diğer Vanlı sağlığı açısından fevkalade önem taşıyan bir önceleyici tedbirdir. Dolayısıyla çevre sorunlarına karşı alınan bu tedbir ile yaşanılabilir ve sürdürülebilir doğa inşa edilecektir. Dünya genelinde pek çok devlet, kendisinden sonra gelecek nesillerin sağlığı açısından ekosisteme karşı daha hassas ve duyarlı bir tavır takınmakta ve bu bağlamda çevre bilincinin yerleşmesi için ciddi gayretler içerisine girmektedir.

Bu noktada kuruluşumuz ise ülkemizi yapılan faaliyetlerden geri bırakmıyor ve üzerine düşen soysal sorumluluk bilinci ile ekolojik etiket sistemini hizmete sunmaktadır.