Eko Etiketin Önemi

Çevre etiketlerinin niçin gerekli ve önemli olduğu pek çok gerekçe ile açıklanabilir.

1)Eko etiketler bugün fevkalade yaygın olarak kullanılmakta olan ve dünya genelinde ciddi bir rağbet gören çevre duyarlılığını amaç edinen bir faaliyettir. Bütün Avrupa ülkelerinde kullanılmakta ve gelecekte tüm coğrafyalar için ekolojik denge ve doğanın muhafazası noktasında vazgeçilmez olacaktır.

2)Günümüzde Avrupa Birliği, kamu ve özel ihalelere katılan firma ve kuruluşlara, yeşil ürün kullanmaları ve bu sayede doğa ve canlılığa olumlu katkıda bulunmalarını sıklıkla tavsiye ve telkin etmektedir. Çünkü bu sayede sürdürülebilir ekosistem muhafaza edilebilecek ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir ortam bırakılacaktır. Aynı zamanda sağlıklı çevre sağlıklı toplum ve birey için olmazsa olmaz bir unsur olduğu için de oldukça önemlidir. Bu sebepten ötürü, kamu ihalelerine girecek olan kurum ve firmaların çevre hassasiyeti yüksek ürünler temin etmeleri gerekmektedir. Bu itibarla pek çok firma ürünlerindeki çevre hassasiyetini belgelendirerek kanıtlamak için üzün ve hizmetleri noktasında çevre etiketi talep etmektedir.

3)Tüketici duyarlılığı ve çevre hassasiyeti hususundaki bilinç arttıkça, tüketici firmalar üzerinde bir baskı oluşmakta ve bu sayede tüketici firmalar çevre dostu ürünler kullanmaktadır. Bu durum sayesinde ise çevre kirlilikten muhafaza edilmekte ve mevcut durum iyileştirilmektedir.

4)Çevre etiketini ürünlerinde kullanan firmalar imal ettikleri ürünler ve kullanıma sundukları hizmetler ile firmaları için farkındalık ve ayrıcalık yaratma şansını bulmaktadır. Çevre duyarlılığı yüksek ekolojik ürün standartları noktasında çevre etiketleri ürün sahibi firmalar için mühim bir referans olmaktadır. Bu sayede firmalar, iç Pazar içersinde rekabet halinde olunan diğer firmalardan öne geçme şansına kavuşmaktadır.

5)Kuruluşumuz Ekomark©, dünyada meydana gelen gelişmeleri yakinen takip ederek kendine özgü nitelikleri olan ve ülkemiz şart ve koşullarına özgü yasal ve hukuki normlara uygun bir şekilde Ekomark© Standardı ile çevre ve doğa bilincinin uyanmasına, üretim ve tüketim sırasında tercih edilen ürünlerin ekolojik fayda amacı gütmesine katkıda bulunmakta ve bu alanda Türkiye’de başarı ile hizmet vermektedir.

6) Avrupa Birliği uyum yasalarına entegre olma çalışmaları kapsamında, Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından açılan Çevre ve Ekolojik Denge bahsi çerçevesinde, Türkiye’de çevre etiketleri kanununun hazırlanması ve yürürlüğe girmesi gerekmektedir. Fakat bu çalışmalar hukuki nitelik kazanmamış ve çalışmalar hızla devam etmektedir. Bu itibarla kuruluşumuz yabancı akreditasyon kuruluşunda akredite olagelmiş ve ürün ve hizmetleri üreten firmalara buradan hasıl olan yetkiye dayanarak Ekomark© Etiketi kullanma yetkisi verilmektedir.

7) Eko etiketin bir diğer faydası yenilenebilir enerji kaynakları ve ekosistem içerisinde yer alan yenilenemez enerji kaynaklarının zarar görmemesini sağlamaktır. Bilindiği üzere sanayi atıkları, doğada uzun yıllar çözünmeyen ve bu sebeple ekolojik döngünün sağlıklı işlevini bozan ürünler, petrol çalışmaları, nükleer denemeler sonucu meydana gelen yoğun radyasyon ve bu radyasyon sonucu kalıtımı bozulan bitki, hayvan ve insanlar- Bilindiği gibi Japonya’ya atılan atom bombası sonucu uzun yıllar orada doğan bebekle down sendromlu doğdu.

Bitkilerin pek çoğu canlılığını yitirdi.- sınaî ve zirai atıklar, ürünlerin çevre dostu niteliğinin olmaması gibi pek çok sebepler ve ürün faaliyetleri doğanın fıtri ve sağlıklı yapısını bozmakta ve bozulan yapı ise canlıları olumsuz yönde etkilemektedir. Üretim aşamasından itibaren belirli standartların olmasını öngören eko etiketler sayesinde çevreye verilen zarar tazmin edilmekte ve kalıcı bir yöntem olmaktadır. Sürdürülebilirliği yüksek olan eko etiket sistemi sayesinde gelecek nesiller daha temiz ve sağlıklı bir ekosisteme kavuşacaktır.

Öte yandan eko etiket kullanımı sayesinde bilinçli ve çevre duyarlılığı fevkalade yüksek toplumsal bir alışkanlık da edinilecektir. Bu sayede çevreden gelecek olan rahatsızlıklar ve sağlık problemleri de büyük ölçüde engellenmiş olacaktır. Tüm dünyada hızla kullanılan bu sistem fevkalade rağbet görmekte ve pek çok ülkenin geleceğe ilişkin çevre planlarında en üst sırada yer almaktadır. Ülkemizde ise bu noktada çalışmaları kuruluşumuz hassas ve yüksek standartları baz alarak yapmakta ve titiz bir hizmet vermektedir.

Eko etiket alan firmalar, gelecekte bu kullanımın yaygınlaşması sebebi ile bugünden öne geçmiş ve piyasa rekabetini lehine çevirmiş olacaklar. Eko etiket sistemi ile üretici anlayışı, tüketici bilinci ve çevre duyarlılığı gibi pek çok fayda hâsıl olmaktadır.