EKO Etiket Nedir

Birey ve diğer canlıların yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirmesi ekosistemin muhafaza edilmesi ve işlevselliğini korumasına bağlıdır. Zira ekosistemi verilen zararlar, sürdürülebilir kaynakların azalması ve sağlığı tehdit eden unsurların meydana gelmesi şeklinde başta insanlar olmak üzere tüm canlılara zarar olarak tekrar dönmektedir.

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ürün ve hizmetler bilhassa sanayi ve endüstriyelleşme de artmıştır. Üretilen ürün ve hizmetlerin ise ekolojik dengeyi bozmayacak hassasiyetler benimsenerek belirli şart ve prosedürlere uyularak ifa edilmesi gerekir. Aksi taktirde çevre sorunları büyük tehlikelere dönüşmekte ve canlılığı tehdit etmektedir.

Nitekim bütün dünya ekolojik sorunlara karşı geçmişe nazaran daha hassas ve bilinçli tavır takınmaktadır. Bu itibarla tüketiciler çevre sorunlarına ve çevreye zarar veren ürün kullanımında daha duyarlı tavır takınmakta ve gittikçe artan bir rağbet ile bu ürünlere ilgi duymaktadır. Tüketici kesimin tercih ettiği ürünlerin çevre duyarlılığı yüksek ürünler olduğunu yapılan istatistikler kanıtlar hüviyettedir.

Dolayısıyla üretici firmalar da ürünlerinin niteliğini, tüketicilere hitap etmek ve onların beklentilerini karşılamak amacı ile çevre duyarlılığı yüksek ürünler üretmektedir. Kuruluşumuz Ekomark© Standardı ise bu her iki amaca da hizmet vermek maksadıyla; doğayı muhafaza eden, ekolojik hassasiyeti yüksek ve doğa dostu ürünler olması, ürünlerin üretim aşamalarının çevre hassasiyetleri baz alınarak ifa edilmesi ve geri dönüştürme işlemlerini doğanın gereklerine göre uygulanması gibi mühim fikirler üzerine kurulmuştur.

Ülkemizin değerleri ve şartları baz alınarak ve bunun yanı sıra 1992 yılından bu zamana değin uygulana gelmekte olan Eko Etiket sistemi ve bu sistemin öngördüğü prensip ve standartlar ile Ekomark© Standardı olarak hizmet vermektedir. Ürünlerin bu etiketi kazanması için firmamız; ciddi ve kaliteli testlere tabi tutmakta ve çevre duyarlılığı noktasında önemli bir görev üstlenmektedir.

Kuruluşumuz hizmet anlayışında Avrupa birliğinin öngördüğü evrensel ve yüksek standartları referans almakta ve bu doğrultuda ürünlere eko etiket uygulamasını ifa etmektedir. Kuruluşumuzun gerekli aşamaları yaptığı ve uygun ise en nihayetinde eko etiket işlemini gerçekleştirdiği ürünlerin sahip olduğu birtakım nitelikler vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

1)Bahsi geçen etiket çeşitli ürün gruplarında yer alan doğa dostu ve ekolojik duyarlılığı yüksek ürünlere verilmekte olan doğanın ve canlılığın muhafaza edilmesine hizmet eden bir etikettir.

2)Etiket alelade bir anlayış ve test ile verilmemekte olup öncelikle ürünlerden bir nümune alınmakta ve bu numune çevre duyarlılığı noktasında bazı belirleyici testlerden geçmektedir. Bu testlerden sonra gerekli başarı sağlandığı taktirde etiketin kullanımı için izin verilmektedir.

3)Etiket manası itibarıyla; ürünün en baş safhası olan üretim aşamasından kullanılıp atık olma aşamasına değin tüm evrelerde en yüksek çevre hassasiyetine sahip olduğu, doğaya verilen zararın minimum düzeyde olduğu anlamını taşımakta ve tüketicilere bu yönde telkin yapmaktadır.

4)Etiketin anlamın itibarıyla tüketiciler ürün seçiminde bilgi sahibi olacaklar ve çevre duyarlılığı yüksek ürünleri tercih edeceklerdir. Bu itibarla ekolojik sistemin doğallığı korunmakta ve canlılık herhangi bir tehlike ile karşılaşmamakta olacaktır.

5)Bu etiket ile aynı veya benzer işlevi gören ve aynı grup içerisinde yer alan ürünler arasından kolayla ayırt edilebilme sağlanacaktır.

6)Bu etiketin kullanımı için gerekli olan tüm izinler, akreditasyon kuruluşunun verdiği yetkiye dayandırılmakta ve böylelikle verilmektedir.

7)Etiketin sahip olduğu bir diğer önemli nitelik ise; bu etiket tüm Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ve çevre etiketlerine hassas olan ülkelerde kabul edilmektedir.

8)Üretici firmalar için de fevkalade önemli olan bu etiket; üretici firmaların serbest piyasa içerisinde rekabet imkânını kolaylaştırmaktadır.

9)Üretici firmalar bu anlayış ile üretim işlemlerini ve yöntemlerini iyileştirmekte ve çevre duyarlılığı yüksek bir anlayış benimsemektedir.

Tüm bu niteliklere sahip eko etiket uygulama alanı geniş bir yelpaze içermekte olan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde doğa ve çevreye karşı gösterilen olumsuz tavır değişmekte ve çevrenin doğal yapısı ve fıtratı korunmaktadır.

Öte yandan tüketicilere sağladığı yönlendirme ve üreticilere Pazar piyasası içerisinde öne geçme şans tanımakta ve tüm bu nitelikler sayesinde fevkalade cazip kar olmakta olan eko etiket kullanımı her geçen yıl artmakta ve doğaya dair hassas olunması gerektiğini düşünen tüm tüketici ve üreticiler tarafından yoğun ilgi görmektedir.