Dünyada Eko Etiket Uygulamaları

Ekosistem; içerisinde yaşadığımız alanı barındıran canlı ve cansız objelerle dolu ortamı ifade etmektedir. Canlılar, yaşamlarını devam ettirmek için gerekli oksijeni ve besini ekosistem üzerinden almaktadır.

Dolayısıyla canlılığın sağlıklı bir şekilde devam etmesi için ekosistemin muhafaza edilmesi ve tahrip edilmemesi gerekmektedir. Ancak; endüstriyelleşme ve sanayileşme ile birlikte seri üretime geçen dünya gittikçe kirlenmekte ve ekosistem zarar görmektedir. Bu bağlamda ekosistemin gördüğü zararı tazmin etmek ve daha duyarlı davranmak adına tüm dünyada bazı ekosistem faaliyetleri yürütülmektedir.

Bu faaliyetlerden en mühimi ve son çeyrek asırdır fevkalade başarı ile uygulanan sistem eko etiket sistemi olmaktadır. Eko etiket sistemi nitelikleri ve amacı itibarıyla fevkalade önemli ve işe yarar sistemdir. Ekosistemin korunması adına kullanılan ürünlerin ve hizmetlerin belirli bir standartta olmasını amaçlayan eko etiket ilk olarak 1992 yılında Avrupa Birliği’nin gündemine gelmiş ve verilen çalışmalar neticesinde faaliyete girmiştir.

Şuan dünyada bilhassa Avrupa ülkeleri, Amerika, Kanada, Kısmen Rusya ve Japonya’da aktif olarak yürütülen bu sistem gittikçe gelişmekte ve hala üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Kurumumuz ise Dünya ve Avrupa Birliği ülkelerinin standartları ve kalitesinde hizmet vermekte olup Türkiye’de bu işlemin başarılı gerçekleşmesi adına hizmet vermektedir. Bu bağlamda verdiğimiz eko etiketler dünya geneli itibara sahiptir.

Zira benimsenen teamüller ve prosedürler tüm dünya ülkeleri ve Avrupa Birliği standartları esas alınarak yapılmaktadır. Bu sistem gaye olarak; ekosisteme zarar veren ürünlerin azalmasını çevreye duyarlı üretim ve hizmetin gerçekleşmesini ve geri dönüşüm noktasında kirlilik ve zarar yaratmayan ürünlerin imal edilmesi için belirli standartlar, prosedürler ve işlem safhaları öngören bir sistemdir.

Bu sayede çevresele kaynakların muhafaza edilmesi yaşamın devamı için gerekli olan temel girdilerin, kullanılan ürünler tarafından zarar görmemesini içermektedir. Bu bağlamda Avrupa Birliği ülkeleri çok ciddi çalışmalar vermekte ve üretim ürünlerinin bunu yanı sıra hizmetlerin benimsenen gaye doğrultusunda çevre duyarlılığının yüksek olması amaçlanmaktadır.

Gelinen son nokta itibarıyla istenen düzeyde başarı sağlanmış olup ilerleyen dönemlerde eklenecek geliştirmeler ve benimsenecek yeni hedefler ile birlikte şuan bulunulan vaziyetin çok ötesine geçmek amaçlanmaktadır. Bu bağlamda üreticilerin üretim safhasından ele alıp kullanılan malzemeler ve üretim safhasını denetleyen ve bu denetimin bilhassa çevre duyarlılığı gözetilmiş mi yoksa hassas bir anlayış benimsenmemiş mi bu noktalar ile ilgili koyulan standartlara göre değerlendirilmektedir.

Öte yandan kulanım sırasında insan ve tabiat sağlığına verilecek herhangi bir zararı engellemek adına sıkı bir standart belirlenmekte ve bu sayede bu hususta da yüksek bir başarı hedeflenmektedir. En nihayetinde ise üretim ve hizmet faaliyetlerinin sonucunda geri dönüşüm işlemi kontrol edilmekte ve geri dönüşüm sırasında doğaya karşı hassas olup olmaması ve geri dönüşüm işleminin kısa sürede gerçekleşmesi amaçlanmaktadır.

Nitekim bugün gelinen noktada Avrupa Birliği standartlarını baz alarak eko etiket hizmeti veren firmamız ülkemizde fevkalade başarı ile bu uygulamayı ifa etmektedir. Dünyada yürütülen eko etiket uygulamaları küçük değişiklikler arz etse dahi genel olarak belirli ortak gaye benimsenmiştir bu bağlamda;

1)Üretilen ürün ve hizmetlerin üretim aşaması ve imal işlemleri sırasında insan ve diğer canlı sağlığı, çevreye karşı hassas ve duyarlı malzeme kullanımı ve geri dönüşümün belirlenen standartlarda gerçekleşmesi amaçlanmaktadır.

2) Bu amaç doğrultusunda tüketicilerin hizmet ve ürün seçiminde çevreye duyarlı ürünlerin neler olduğunun belirlenmesi ve tüketicilerin bu doğrultuda yönlendirilmesi gerçekleşmektedir.

3)Tüketici ilgisinin ve rağbetinin eko etiket içeren ürünlere kayması ise üretici firmaları çevreye duyarlı ürün üretmeye eko etiket almaya itmektedir. Ürünlerinde eko etiket uygulamasını gerçekleştiren firmalar ise büyük çapta bir müşteri potansiyeli elde ederek serbest piyasanın rekabet ortamından lehte bir sonuç ile çıkmaktadır.

4)Temel besin ve oksijenin kaynağı olan ekosistemin sürdürülebilirliği artmakta ve bu sayede canlılığın devamı için gerekli olan nitelikler sağlanmaktadır. Ayrıca tüm dünyada eko etiket faaliyetleri sayesinde ve ülkemizde Ekomark© Etiketi sayesinde çevreye duyarlı bir anlayış gelişmekte ve doğaya verilen zarar fazlasıyla tazmin edilmektedir.

5) Ekomark© Etiketi, Avrupa Birliği standartları ile senkronize bir içeriğe ve kontrol standartlarına sahip olduğu için tüm dünyada geçerlilik göstermektedir. Bu sayede ekosistem duyarlılığı olan tüm ülkelerde ürünler faaliyet gösterebilecek ve diğer ürünlere nazaran bir adım önde olacaktır.