Eko Etiket Süreçleri

1) Ekomark© Belgelendirme Başvuru Aşaması: Kuruluşumuz tarafından Ekomark© belgelendirme başvuruları alınmaktadır. Bu hususta gerekli olan akreditasyon çalışmalarını tamamlamış olan kuruluşumuz Ekomark© Etiketi istemekte olan marka ve firmaların bu noktada istek ve taleplerini karşılamaktadır. Kuruluşumuz Ekomark©, Avrupa Birliği’nde Eko-Etiket standart ve kriterlerini karşılayan ürün ve hizmetler için Eko-Etiket belgelendirmesi işlemini yapmaktadır. Bahsi geçen ilgili ürün ve hizmetlerin gıda ve ilaç hariç diğer ürün grupları içerisinde yer alması gerekir. Söz gelimi; deterjanlar, kıyafetler, PC gibi akla gelebilecek belirli ürün gruplarındaki tüm ürün ve hizmetler olabilir. Başvuru alındıktan sonra ise ilgili firma ile sözleşme imzalanmaktadır.

2) Ekomark© Belgelendirme Sözleşme Aşaması: Gerekli akreditasyon çalışmalarını tamamlayan kuruluşumuz Ekomark©, Eko-Etiket isteyen firma ve markaların bu yöndeki taleplerini aldığı vakit, ilk olarak başvurusu yapılan ürün veya hizmetin, Avrupa Birliği çevre etiket sistemi kapsamında olan ürünlerden olup olmadığını kontrol eder. Ekomark© Standardı’nda Eko-Etiket kapsamına giren ürün grupları için uygun kriterler belirlenmiştir. Ön değerlendirme sonrasında bir uyuşmazlık bulunmazsa, kuruluşumuz Ekomark©, çalışmalarına başlamadan önce, başvuru yapan firma ile sözleşme yapmaktadır. Eko-Etiket başvurusu yapan marka ve firmalarda daha önceden EMAS Eko-Yönetim ve Denetim Sistemi yahut ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin öngördüğü standartlar uygulanıyorsa, Ekomark© Belgelendirme süreci, sürecin kalitesini iyileştiren bahsi geçen standartlar ile fevkalade kolay entegre olabilir. Bu itibarla Ekomark© Belgelendirme çalışmaları kolay bir şekilde yapılabilir.

3) Ekomark© Belgelendirme Numune Kabul Aşaması: Kuruluşumuz Ekomark©, yapılacak uygunluk değerlendirmesini takiben ilgili firma başvurusunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletir ve Bakanlıktan görüş bekler. Bu süre zarfında başvurduğu ürün ile ilgili kriterleri sağladığından emin olan marka ve firmalar, bu ürünlerin Eko-Etiket kriterlerini karşıladığını kanıtlamak maksadı ile lüzumlu belgeleri, test sonuçlarını ve benzer verileri kuruluşumuz Ekomark©’a teslim etmek zorundadır. Ekomark© belgelendirme sürecinde bu aşama, numune kabul aşamasıdır. Bu süreçte, başvuran firmadan ürünlerinin analiz işlemini sağlamak amacı ürünün numunesi istenir. Ekomark© tarafından firmalara verilecek Eko-Etiket, Avrupa Birliği Eko-Etiket Kurulunca tespit edilmiş kriterler ve üretimin bütün safhaları göz önünde tutularak verilmektedir. Kriterler belirlenirken, üretim amacıyla hammadde seçimi, bitmiş ürünlerin dağıtımı, tüketiciye sunulması, geri dönüşümü gibi tüm aşamalar göz önünde bulundurulmuştur.

4) Ekomark© Belgelendirme Test Aşaması: Söz konusu testler mutlaka ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına eşgüdüm faaliyet gösteren laboratuarlarda yaptırılması gerekmektedir. Bu husus ile ilgili Avrupa Akreditasyon Kurumu’nun web sitesinde laboratuarın listesi mevcuttur. Test çalışmaları tamamlandıktan sonra kuruluşumuz Ekomark©, teknik bir dosya hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletir ve neticelerin değerlendirilmesini talep eder.

Özetle, Ekomark© belgelendirme çalışmalarının en mühim adımlarından birisi olan test aşaması ve test sonuçları, Ekomark© Etiketi işlemi gerçekleştirilecek ürünün, hammadde temini işleminden üretilmesine, tüketilme süreci ve yok edilmesine safhasına kadar, tüm yaşam döngüleri boyunca çevreye olan tesirleri azaltılmış olduğunu kanıtlamaya yaramaktadır. Bu noktada Ekomark© Etiketi aynı zamanda enerji kullanımı, atıkların azaltılması ve çevre bilincinin artmasına da katkı sağlamaktadır.

5) Ekomark© Belgelendirme Onay Aşaması: Ürün ve hizmetlerinin üzerine Ekomark© Etiketi koymak isteyen marka ve firmaların başvuru talepleri alındığında, öncelikle ilgili firma ile bir sözleşme imzalanmaktadır. Bu sözleşme, kuruluşumuz tarafından verilecek hizmetin şart ve koşullarını aynı zamanda her iki tarafa düşen yükümlülükleri belirtmek ve açıklamak içindir. Sözleşmenin imzalanması ile birlikte kuruluşumuz Ekomark© belgelendirme için gerekli çalışmaları başlatır ve bu anlayış doğrultusunda önce firmadan, ürün ve hizmetlerin Eko-Etiket kriterlerini karşıladığını ispat eden belge, beyan, test sonucu ve veriler talep edilir. Ayrıca teknik bir dosya hazırlayarak değerlendirilmeye tabi tutulması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletir. Bakanlık, başvuru sürecinde gerekli teknik desteği vermekle yükümlüdür. Bu desteği sağlamak üzere Bakanlık içerisinde Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Çevre Yönetim Sistemi ve Çevre Etiketi Şube Müdürlüğü kurulup faaliyete başlamıştır.

Bakanlık iletilen değerlendirme çalışmalarını üç ay içinde tamamlamak ve neticeye ulaşmak durumundadır. Bu süre içinde bir eksiklik veya uyuşmazlık tespit edilirse, ilgili firmaya bahsi geçen durum bildirilir ve bunların altı ay içinde düzeltilip tamamlanması istenir. Firmanın bu süre içinde bütün eksiklikleri tamamlaması ve uyuşmazlıkları gidermesi gerekmektedir. Bu süre aşıldığı takdirde yapılan başvuru mülga sayılır ve belgelendirme süreci durur. Bu durumda firmanın eksiklikleri tamamlayıp süreci yeniden başlatması gerekmektedir.