Eko Etiket Sertifikasyon Kuruluşları

Ekolojik sertifikasyon işlemi; bir firmanın, şirketin veya markanın, sertifikasyon hizmetince belirlenen daha önceden tanımlanmış süreçlere veya belirlenmiş hedeflere gönüllü olarak senkronize olmayı ve uyum sağlamayı talep ettiği bir çevre düzenleme ve doğa geliştirme faaliyetidir.

Günümüzde pek çok sertifika işleminde, belirlenmiş standartlara göre sertifikalandırılmış hizmet ve ürünlere uygulanabilmekte olan bir logo (yaygın adı eko etiket olarak kullanımdadır.) bulunmaktadır. Bu işlem, şirketlerin, firmaların veya markaların dış kaynaklı olarak tepsi edilmiş ve oluşturulan birtakım hedefleri gönüllü bir şekilde yükümlülükleri yerine getirerek çevreye ve ekosistem unsurlarına verilen zararlı etkileri minimuma indirme ve mevcut sağlıklı düzeni muhafaza etme yükümlülüklerini yerine getirmelerine imkân sağlayan bir kurumsal sosyal sorumluluk şekli olarak görülmekte ve bu anlayış doğrultusunda uygulana gelmektedir.

Ekolojik sertifika, ağır sanayi ve endüstriyel ürünlerin ve tarımsal ürünlerin tüm işlem ve safhalarında başta insanlar olmak üzere tüm canlılara ve ekolojik yapıya zararlı hiçbir kimyasal girdi, zararlı katkı maddesi ve yanlış yöntem kullanılmadan oluşturulan kontrol edilmiş ve sertifikalandırılmış ürünler ve hizmetlerdir.

Ülkemiz bünyesinde, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı organlarınca 2010 senesinde Organik Tarımın Esasları ve Uygulanma yöntemlerine ilişkin hukuki normlar içeren bir yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğin çıkarılma gayesi, organik ve doğal tarımsal faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, organik tarımsal üretim işleminin ve pazarlamanın doğa ve çevre hassasiyetine göre düzenlenmesi, geliştirilmesi, yaygın kullanılması ve ekolojik döngünün ve doğal dengenin korunmasına yönelik usul ve esasları belirlemektir.

Bahsi geçen yönetmeliğin içerik, kapsam ve amacı ise şu şekilde açıklanmıştır:


1. Her türden bitkisel, hayvansal kaynaklı ve su ürünleri üretimi işlemi

2. Üretim işlemi esnasında kullanılacak girdilerin doğal tarım usul ve yöntemlerine uygun vaziyette üretilmesi veya bu esas ile temin edilmesi

3. Gıda veya yem amaçlı kullanılan mayalar

4. Orman ve tarım amacı için kullanılan doğal bölgelerden organik tarım usul ve ilkelerine uygun vaziyette ürün toplama işleminin ifa edilmesi

5. Toplanan ürünlerin işlenme, ambalajlanma, etiketlenme, depolanma, nakledilme, pazarlanma, kontrol edilme, belgelendirilme ve denetlenme işlemlerinin standartlar gereğince yapılması

6. Ekosistem duyarlılığı yüksek ürün veya organik ürün, bahsi geçen yönetmelik ve eklerine uygun vaziyette, tohumdan hasat işlemine ve hasat işleminden tüketicinin eline varıncaya değin üretim işleminin tüm safha ve süreçlerinde insan ve canlı sağlığına zararlı herhangi bir zararlı kimyasal girdi veya zararlı katkı maddesi ya da usul ve yöntem ifa edilmeden, yani ekolojik denge ve o denge içerisinde yer alan canlılara zarar vermeden üretilen sertifikalı ürünlerdir.

Ekolojik ürün yani yüksek çevre duyarlılığına sahip ürün kullanmakla, ruh sağlığı ve beden sağlığı noktasında faydalı ürünler tüketme ve gıda güvencesi hakkından faydalanılmış olmaktadır. Öncelikle toprak, su ve enerji olmak kaydıyla doğal kaynaklar muhafaza edilmiş olmaktadır. Bunun yanı sıra doğa sürdürülebilir şekilde kullanılmış olmaktadır. Ekosistem ve ekolojik döngü herhangi bir zarar görmemiş olmaktadır. Ekosistem bünyesinde yer alan biyolojik çeşitlilik korunmuş olmaktadır. Gelecek nesil ve canlılar için daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakılmış olacaktır.

Ekolojik sertifika verilmiş ürünlerin etiketinde bazı bilgiler yer almaktadır, bunlar:

Ürünün tam adı ve sertifika statüsü
Ürünü kontrol eden ve sertifika işlemlerini düzenleyen kuruluşun adı, logosu ve kod numarası
Ürüne verilen sertifika numarası
Ürünün üretim işlemini gerçekleştiren çiftçi kodu
Hasat yılı, parti veya seri numarası
Üretim esnasında ürüne takviye edilmiş veya içerisinde yer alan maddeler
Üretimin gerçekleştiği tarih ve son kullanım tarihi
Ürünün net ağırlığı
Üretimin gerçekleştiği yer ve üretim için gerekli izin
Çıkarılan yönetmeliğe uygun vaziyette üretildiğine dair beyan
Ürünün kaynağı ve menşei
İthal edilmiş ürünlerde Türkçe ile ifade edilmiş etiket bilgileri

Kuruluşumuz Ekomark©, geliştirip hizmete sunduğu Ekomark© Standardı ve sabit kılınmış ve önceden belirlenmiş ürün kriterleri çerçevesinde, arzu eden firma ve markalara Ekomark© Etiketi kullanım izni vermektedir. Bugün hâlihazırda çevre etiketleri sistemi içerisinde gıda ürünleri yoktur. Fakat sisteme gıda ürünlerinin dâhil edilmesi hususunda titiz ve hummalı bir çalışma yürütülmektedir.

Dünyada yaşayan tüm tüketiciler kullandıkları gıda ürünlerinin kaynakları, menşei ve sürdürülebilirliği hususunda bilgi sahibi olmak istemektedir. Bu husustaki talepler gittikçe artmakta ve gıda ürünlerinde eko etiket kullanımı sıkça gündeme gelmektedir.